Vedenie účtovníctva a daňové služby


Naša spoločnosť poskytuje kompletné spracovanie účtovníctva a daní ako samostatnej podnikovej agendy v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a s vnútropodnikovými
predpismi Klienta. Priebežne informujeme Klienta o výsledku hospodárenia a vypracúvame reporty podľa potrieb a požiadaviek Klienta.

Účtovníctvo vedieme v účtovnom systéme na základe nami zakúpených licencií, alebo podľa požiadaviek Klienta aj v iných integrovaných systémoch buď v priestoroch našej kancelárie
alebo priamo u Klienta. Zabezpečujeme:
- komplexné vedenie podvojného účtovníctva - vedenie účtovného denníka a analytickej hlavnej knihy, vedenie pokladničnej knihy, evidencia pohľadávok a záväzkov, evidencia majetku a výpočet odpisov majetku, vedenie ostatných účtovných a pomocných kníh
- na základe platnej slovenskej legislatívy vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní, podkladov a hlásení určených k podaniu pre daňové účely
- komunikácia s daňovým úradom, zastupovanie a konanie v mene Klienta v daňovom konaní v plnom rozsahu
- vypracovanie a zasielanie štatistických výkazov
- spracovanie ročnej účtovnej závierky, spracovanie ročných výkazov a daňového priznania, vypracovanie poznámok, prípadne výročnej správy
- súčinnosť a spolupráca s audítormi pri audite účtovnej závierky
- pravidelné informovanie vedenia spoločností (Klientov) ohľadne zmien legislatívy v tých oblastiach, ktoré zasahujú do činnosti Klienta, prípadne odborné poradenstvo k účinkom
novelizácii zákonov

Spracovanie miezd a personalistika


Naša spoločnosť poskytuje komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy. Zabezpečujeme prípravu mzdových podkladov, informujeme Klientov o prípadných zmenách mzdových predpisov a zastupujeme Klientov pred príslušnými úradmi.

- analýza, prehľad a kalkulácia mzdových nákladov, odporúčanie vhodnej štruktúry odmeňovania zamestnancov a konateľov spoločnosti s dôrazom aj na medzinárodné daňové aspekty a princípy zdravotného a sociálneho zabezpečenia v EÚ
- spracovanie vstupných a výstupných dokumentov pre zamestnancov
- vedenie personálnej agendy
- výpočet a evidencia miezd, spracovanie a elektronické podanie výkazov orgánom zdravotného a sociálneho zabezpečenia
- príprava výplatných pások pre zamestnancov, príprava bankových príkazov pre poukázanie miezd, daní a odvodov
- spracovanie iných dokumentov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, komunikácia s úradmi ohľadne mzdovej a odvodovej agendy
- mesačné rekapitulácie mzdových nákladov, tvorba interného dokladu pre zaúčtovanie miezd do účtovného denníka vo forme použiteľnej Klientom
- súčinnosť so všetkými orgánmi (príprava a podanie hlásení, vyjadrení a akejkoľvek správy), ktoré majú dočinenia so mzdovou a personálnou agendou Klienta, pokiaľ ich požiadavky sú oprávnené a zákonné

Administratívne služby a správa finančných účtov


Cieľom spoločnosti Finacont Slovakia s.r.o. je uľahčiť podnikanie Klientov, preto ku každému Klientovi pristupujeme individuálne a podľa dohody s Klientom poskytujeme aj správu
financií a administratívne služby.

Sme schopní zabezpečiť nasledovné služby:

- vystavovanie faktúr na základe podkladov klienta
- vedenie knihy došlej pošty, schvaľovanie dodávateľských faktúr
- príprava príkazov na bankové prevody a ich schvaľovanie
- zadávanie bankových príkazov pomocou platobných terminálov alebo pomocou internetového bankovníctva
- vedenie zoznamu záväzkov a pohľadávok, aktívne spravovanie a vymáhanie pohľadávok, prípadne príprava opatrení na zahájenie vymáhania pohľadávok súdnou cestou
- odsúhlasovanie záväzkov a pohľadávok (saldokontných účtov)
- podávanie denného hlásenia o stave financií
- komunikácia a spolupráca s bankami Klientov
- súčinnosť a vypracovanie dokumentácie k žiadosti o úver resp. inej formy financovania
- vedenie pokladní (tuzemskej aj valutovej)
- uskutočňovanie iných administratívnych prác a úkonov

Reporting a kontroling


Vyhodnocovanie finančných výsledkov, porovnávanie údajov s optimálnymi ukazovateľmi, prípadne s podnikateľským plánom z času na čas je nevyhnutné pre účinné a efektívne
fungovanie podnikateľskej činnosti, riadenie a pre prijímanie rozhodnutí. Reporty a kontroling podporujú aj strategické a obchodné plánovanie. Finančné údaje získané z účtovníctva vyhodnocujeme podľa potreby a požiadavky Klientov v pravidelnom intervale s prihliadnutím na špecifickosť podnikania. Na základe našich obchodno - manažérskych znalostí
poskytujeme pre výrobné podniky komplexný kontroling na operatívnej úrovni.

V rámci týchto služieb zabezpečujeme:
- vypracovanie mesačných, štvrťročných a ročných hlásení
- zostavenie ročných rozpočtov a vypracovanie prognóz
- vypracovanie cash-flow a plánov likvidity
- spracovanie kontrolingu nákladov, analýzy nákladov a porovnávacích výkazov

Daňové poradenstvo


Naši zamestnanci sú každodenne k dispozícií pre Klientov ohľadne daňových otázok tak v bežných ako aj v ojedinelých situáciách. Portfólio našich služieb zahŕňa komplexné daňové poradenstvo cez prezentáciu slovenského daňového systému až po odporúčanie daňovo účinných riešení.

Daňové poradenstvo zahŕňa:

- daňové poradenstvo pre samostatné podniky, prípadne aj v súvislosti s materskou spoločnosťou (pre skupinu podnikov)
- daňová optimalizácia zameraná na zisky podnikov ako aj na spôsoby odmeňovania
- finančné a obchodné poradenstvo
- daňová previerka, odhaľovanie daňových rizík
- daňové plánovanie, medzinárodné daňové plánovanie
- konzultácie v súvislosti s konkrétnymi transakciami z daňového pohľadu
- konzultácie v súvislosti so zmenami zákonov a ich prispôsobenie k daniam a k účtovníctvu

Zakladanie a zmeny v spoločnostiach


Ponúkame komplexné právne služby súvisiace so založením spoločnosti. Už v štádiu týchto úkonov sme pripravení zodpovedať Klientom na ich právne a daňové otázky, ktoré
napomôžu ich rozhodnutiam pre založenie spoločnosti. Vypracujeme všetky potrebné dokumenty na založenie spoločnosti a zabezpečujeme styk so všetkými úradmi v procese
zakladania a vzniku spoločnosti, vrátane registrácie na daňovom úrade.

Poskytovanie sídla


Na základe požiadavky Klientov zabezpečíme sídlo, prípadne preberanie pošty pre spoločnosť. V súvislosti s týmito službami a s udelením plnej moci preberieme došlú poštu a
zabezpečíme jeho ďalšie odosielanie podľa dohody s Klientom zásielkou alebo elektronicky.